4
Florian Beisert Florian Beisert Managing Partner

+49 4103 123 0

florian.beisertnull@markenfilm.de

Johannes Bittel Johannes Bittel Managing Partner

+ 49 4103 123 0

johannes.bittelnull@markenfilm.de

Oliver Hack Oliver Hack Managing Partner

+49 4103 123 0

oliver.hacknull@markenfilm.de

Wiebke Amelung Wiebke Amelung Assistant to the Management

+49 4103 123 131

wiebke.amelung@markenfilm.de