16
René van Kann René van Kann Head of Production

+49 4103 123 195

rene.van.kannnull@markenfilm.de

Muriel Dornseif Muriel Dornseif Producer

+49 4103 123 210

Muriel.dornseif@markenfilm.de

Juliane Geusendam Juliane Geusendam Producer

+49 4103 123 180

juliane.geusendam@markenfilm.de

Lisa Hadeler Lisa Hadeler Producer

+49 4103 123 111

lisa.hadelernull@markenfilm.de

Johanna Enderlein Johanna Enderlein Executive Producer

+49 4103 123 117

johanna.enderleinnull@markenfilm.de

Marc Strass Marc Strass Producer

+49 4103 123 200

marc.strassnull@markenfilm.de

Sandra Garsztecki Sandra Garsztecki Producer

+49 4103 123 124

sandra.garszteckinull@markenfilm.de

Katherine Smithson Katherine Smithson Executive Producer

+49 4103 123 372

Katherine.smithsonnull@markenfilm.de

Leonard Leis Leonard Leis Producer

+49 4103 123 126

leonard.leis@markenfilm.de

Cornelius Rönz Cornelius Rönz Executive Producer

+49 4103 123 141

cornelius.roenznull@markenfilm.de

Helmut Uljaschin Helmut Uljaschin Producer

+49 4103 123 240

helmut.uljaschinnull@markenfilm.de

Tatjana Bolte Tatjana Bolte Producer

+49 4103 123 222

tatjana.boltenull@markenfilm.de

In-Ah Lee In-Ah Lee Producer

+49 4103 123 172
inah.lee@markenfilm.de 

 

Lorenz Marcus Lorenz Marcus Producer

+49 4103 123 118

lorenz.marcusnull@markenfilm.de

Oliver Schertlein Oliver Schertlein Producer

+49 4103 123 129

oliver.schertleinnull@markenfilm.de

Megumi Kohara Megumi Kohara Producer

+49 4103 123 316

megumi.koharanull@markenfilm.de